licznik: NULL 105636
baner modern baner modern baner modern baner modern

Certyfikaty energetyczne

Od 1 stycznia 2009  świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla większości nowopowstałych obiektów budowlanych oraz  budynków istniejących, w których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przeprowadzonych modernizacji.

Certyfikat określa zapotrzebowanie na energię wynikającą z użytkowania budynku i jest nieodzownym elementem projektu budowlanego.

W trakcie uzgadniania projektu  doradzamy jak zminimalizować straty ciepła w istniejących obiektach oraz jak dobrać rozwiązania budowlane tak, aby projektowany budynek uzyskał jak najwyższą klasę energetyczną, a co się z tym wiąże najniższe koszty zużycia energii.

1. CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający energochłonność budynku wyrażoną w kWh/(m2rok). Dokument ten informuje o ilości energii wykorzystywanej przy standardowym użytkowaniu budynku. Ponadto porównuje energochłonność budynku do obiektu referencyjnego, czyli takiego samego budynku zbudowanego zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi. Przy sporządzaniu świadectwa analizuje się takie elementy jak konstrukcja i kształt budynku, izolacje termiczne, stolarkę okienną i drzwiową, system ogrzewania i ciepłej wody, klimatyzację, wentylację, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenie. W świadectwie wskazuje się również na możliwe usprawnienia dla uzyskania oszczędności energii.

2. CEL WPROWADZENIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Celem wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

3. BUDYNKI, KTÓRE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA

Obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadzono dla budynków i lokali mieszkalnych:

 • nowo wybudowanych oddawanych do użytku;
 • sprzedawanych;
 • wynajmowanych;
 • przebudowanych, w których uległy zmianie parametry energetyczne.

Istnieją cztery rodzaje świadectw:

 • dla budynku;
 • dla budynku mieszkalnego;
 • dla lokalu mieszkalnego;
 • dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

W przypadku lokali mieszkalnych w budynku ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla całego budynku. W przypadku lokalu posiadającego samodzielną instalację grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się niezależnie dla tego lokalu.

4. BUDYNKI, KTÓRE NIE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie trzeba sporządzać dla budynków:

 • zabytkowych;
 • kościołów;
 • przeznaczonych do użytkowania przez okres poniżej 2 lat;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię poniżej 50   kWh/(m2rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

5. KIEDY NIEZBĘDNE JEST ŚWIADECTWO?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje:

 • inwestor w inspektoracie nadzoru budowlanego po zakończeniu budowy lub przebudowy jako załącznik do zgłoszenia zakończenia budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku;
 • sprzedający kupującemu wraz z podpisaniem aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości;
 • wynajmujący najemcy wraz z podpisaniem umowy najmu.

Przepisy prawa budowlanego nie uzależniają podpisania umowy najmu lub sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego od przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku kupna lokalu mieszkalnego nabywca ma prawo żądać przekazania świadectwa, natomiast obowiązek pozyskania świadectwa jest po stronie zbywcy. Przepisy prawa nie nakładają jednak sankcji na zbywcę jeżeli takiego świadectwa nie przedstawi.

6. OKRES WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od daty wystawienia.

Jednak w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

7. KTO WYSTAWIA ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wystawić jedynie osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw.

Uprawnienia takie posiadają projektanci oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub zdały egzamin ministerialny i widnieją w rejestrze ministra infrastruktury.

Zgodnie z dyrektywą europejską świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel.

8. FORMA SPORZĄDZENIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej. Świadectwo w formie pisemnej powinno być oprawione w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Świadectwo w formie elektronicznej powinno być tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję.

Na świadectwo charakterystyki energetycznej składają się:

 • strona tytułowa zawierająca podstawowe dane o budynku;
 • strona zawierająca opis techniczny budynku, obliczeniowe zapotrzebowanie na energię z podziałem na różne nośniki i rodzaje energii;
 • strona zawierająca wskazówki dla właściciela dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową w budynku przez poprawienie sposobu eksploatacji i przez ewentualną modernizację;
 • strona zawierająca objaśnienia i informacje dodatkowe, także uwagi wyjaśniające zasady określenia charakterystyki energetycznej.

9. CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

 • Wskaźnik EP – określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej;
 • Wskaźnik EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku;
 • informacje, jakie dodatkowe modernizacje budowlane są wskazane, by poprawić jakość energetyczną obiektu budowlanego.