licznik: NULL 79302
baner modern baner modern baner modern baner modern

Ekspertyzy i opinie techniczne

Przed przystąpieniem do prac projektowych dotyczących zmian w istniejących obiektach (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania)  wymagane jest wydanie opinii lub sporządzenie ekspertyzy o stanie technicznym obiektu, dotyczy to szczególnie obiektów wieloletnich.

Opinie o stanie technicznym obiektu powstają na podstawie oględzin, istniejącej dokumentacji obiektu i przeprowadzonej inwentaryzacji. Ekspertyza dodatkowo zawiera wyniki obliczeń wytrzymałości  elementów konstrukcyjnych, pomiary ugięć i przemieszczeń  oraz wyniki z pomiarów stopnia zawilgocenia.