licznik: NULL 79304
baner modern baner modern baner modern baner modern

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie)

Przeprowadzamy wymagane Prawem Budowlanym okresowe kontrole stanu technicznego budynków, zakładamy i prowadzimy książki obiektów budowlanych.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim.

Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw, podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

ROCZNA OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCHPOLEGA NA SPRAWDZENIU I OCENIE STANU TECHNICZNEGO:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

KONTROLI W SZCZEGÓLNOŚCI PODLEGAJĄ:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggi i balkonów;
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku;
 • pokrycie dachów i daszków okapowych;
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich;
 • instalacje centralnego ogrzewania;
 • instalacje ciepłej i zimnej wody;
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku;
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

PÓŁROCZNA OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych powinna być przeprowadzona w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziaływujących na ten obiekt.

PIĘCIOLETNIA OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POLEGA NA SPRAWDZENIU:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń; osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych oraz obiektów budownictwa zagrodowego.

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Zapraszamy do współpracy właścicieli budynków, zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.